شیشه سکوریت

شیشه در ابتدا به صورت جام های بزرگ خریداری می شود.

شیشه سکوریت

این جام ها بر اساس نوع نیاز و ابعاد نقشه های مشتریان برش می خورد.

شیشه های برش خورده در دستگاه دیاموند قرار گرفته تا تیزی لبه های آن گرفته شود.

با توجه به نقشه ها، جاساز های مختلف روی شیشه دیاموند شده اعمال میگردد.

در مرحله بعد شیشه ای که تیزی لبه های آن گرفته شده و جاساز های مختلف (اعم از سوراخ ها و جای لولا و…) رو آن اعمال شده وارد قسمت شست و‌ شو‌ می شود و با دستگاه شست و شوی افقی شست و شو داده می شود.

کوره سکوریت مینا جام

شیشه تمیز شده وارد لود اول کوره شده و لود کوره توسط اپراتور متناسب با جاسازی شیشه ها چیدمان پیدا کرده و وارد لود دوم شده و تحت حرارت ۷۰۰ درجه قرار طی ۴۰۰ ثانیه قرار میگیرد.